งานบริการการศึกษา

personal

หัวหน้างานบริการการศึกษา

IMG_0004 นายภาณุมาศ  บุตรสีผา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริการการศึกษา

personal

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

wongvien(1) นายวงเวียน  วงค์กะโซ่
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริการการศึกษา
IMG_0009 นายนววิช  ธงษาราษฎร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริการการศึกษา
IMG_0005 นางวาสนา  บุตรสีผา
ตำแหน่ง : นักวิชาศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริการการศึกษา
IMG_00010 นางแสงจันทร์  จักรพิมพ์
ตำแหน่ง : นักวิชาศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริการการศึกษา