งานบริหารงานทั่วไป

personal

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

IMG_00015 นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริหารงานทั่วไป

personal

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

IMG_0002 จ่าสิบตรียอดรัก  บัวพรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริหารงานทั่วไป
IMG_6311(1) นายศิริชัย  วงค์กวานกลม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริหารงานทั่วไป