งานส่งเสริมวิชาการ

personal

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ

wan นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : งานส่งเสริมวิชาการ

personal

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

IMG_00014 นางสาวบุญยรัตน์  พลวงศ์ษา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัด : งานส่งเสริมวิชาการ