งานส่งเสริมวิชาการ

personal

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานส่งเสริมวิชาการ

personal

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

IMG_00014 นางสาวบุญยรัตน์  พลวงศ์ษา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด : งานส่งเสริมวิชาการ
นางสาวนรินรัตน์  ไพคำนาม
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด :
งานส่งเสริมวิชาการ
นางสาวกัลยาณี  ภูยิหวา
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด :
งานส่งเสริมวิชาการ
นางสาวปวีณา  จันทร์เหลือง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด :
งานส่งเสริมวิชาการ