คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

personal

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทิยา  ผิวงาม
ตำแหน่งบริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

personal

ผู้อำนวยการสำนัก

ดร.พจมาน  ชำนาญกิจ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

personal

รองผู้อำนวยการสำนัก

vuttipong(1) อาจารย์วุฒิพงษ์  พันธุมนันท์
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการสำนัก
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  ขาวสีจาน
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการสำนัก
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์วิชาญ  ฤทธิธรรม
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการสำนัก
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

personal

หัวหน้าสำนักงาน

tom(1) นายศักดิ์ชัย  ฟองอ่อน
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ : –