คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

personal

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์
ตำแหน่งบริหาร : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

personal

ผู้อำนวยการสำนัก

นายวุฒิพงษ์  พันธุมนันท์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการ
ตำแหน่งทางวิชาการ :

personal

รองผู้อำนวยการสำนัก

อาจารย์กรกช  มาตะรัตน์
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ
ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  สิทธิวงศ์
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณนภา  หาญมนตรี
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

personal

หัวหน้าสำนักงาน

นายศักดิ์ชัย  ฟองอ่อน
ตำแหน่งบริหาร :
หัวหน้าสำนักงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ :