ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

เผยเเพร่เมื่อ 3057 เข้าชม
folder ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี 2548
folder ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี 2550(ฉบับที่ 2)
folder ข้อบังคับเก็บค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคปกติ
folder ข้อบังคับเก็บค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย กศ.ป.
folder ประกาศ ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษา 2552
folder ข้อบังคับว่าด้วย การโอน เทียบโอน ผลการเรียน 2549(ฉบับที่ 1)
folder ข้อบังคับว่าด้วย การโอน เทียบโอน ผลการเรียน 2550(ฉบับที่ 2)
folder ข้อบังคับว่าด้วยการยกเว้นวิชาศึกษาทั่วไป
folder ระเบียบการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
folder หลักเกณฑ์การย้ายโปรแกรมวิชา
folder ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551
folder ระเบียบยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาความสามารถดีเด่น
folder ระเบียบสภา ว่าด้วยการยกเว้นค่าเล่าเรียนนักกีฬา 2550
folder ยกเว้นค่าเล่าเรียนคนพิการ
folder ระเบียบว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา
folder ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา