ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เผยเเพร่เมื่อ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

« 1 ของ 3 »