ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เผยเเพร่เมื่อ 359 เข้าชม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร