แจ้งสถานที่ วันและเวลาสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ 3202 เข้าชม

รายชื่อและสถานที่สอบ

  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  2. คณะครุศาสตร์

  3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  4. คณะวิทยาการจัดการ

  5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม