ผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (EPA) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (รหัส 60)

เผยเเพร่เมื่อ 1810 เข้าชม
  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  2. คณะครุศาสตร์

  3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  4. คณะวิทยาการจัดการ

  5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  6.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม