คู่มือปฏิบัติงาน

เผยเเพร่เมื่อ 932 เข้าชม

 

1. คู่มือการขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษา

2. คู่มือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

3. ขั้นตอนการกำหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร

4. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแนวทางการประกันคุณภาพกระบวนการ

5. แนวทางการประกันคุณภาพกระบวนการ