ดาวน์โหลดเอกสารอบรม ผลกระทบของเกณฑ์ใหม่ การตีพิมพ์ การเขียนตำรา และหนังสือ กับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ 409 เข้าชม

1. ประวัติวิทยาการ
ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง
รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
2. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
4. การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒
6. เกณฑ์ใหม่ ม.ราชภัฏสกลนคร
7. แนวคิด และการตีพิมพ์ ม.ราชภัฏสกลนคร
8. บรรยายตำรา ม.ราชภัฏสกลนคร