หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่มีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)

เผยเเพร่เมื่อ 149 เข้าชม

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่มีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

  2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม