ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ 121 เข้าชม

วันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2563  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร เป็นประธานกรรมการ ผอ.เกษม  บุตรดี กรรมการ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง กรรมการและเลขานุการ

« 1 ของ 3 »