โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคต”

เผยเเพร่เมื่อ 110 เข้าชม
ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคต”
โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธาน  และ รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินรายการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น ๒ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting มีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความชาบซึ้ง และสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการร่วมกันกำหนดทิศทางและกรอบโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้แก่นักศึกษา รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปกติใหม่ซึ่งในการจัดการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการเสวนาและถอดบทเรียนเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์  ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ตร.ประสาท เนื่องเฉลิม ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา
สุระวนิชกุล  สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฑฒจักร สิทธิ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อตีตหัวหน้าศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์  รองอธิการบตีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และการปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “หลักการและแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม   รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา
สุระวนิชกุล   ปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “แนวคิดกรอบโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ รองศาสตราจารย์  ดร.ประสาท เนื่องเฉลิม   รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล
« 1 ของ 2 »