ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เผยเเพร่เมื่อ 467 เข้าชม

ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสรัจจันทร อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

« 1 ของ 2 »