โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกลไกลการจัดการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(CWIE)

เผยเเพร่เมื่อ 403 เข้าชม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกลไกลการจัดการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(CWIE)
25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา