การรับเอกสารทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 34739 เข้าชม

การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ติดต่อขอรับเอกสาร ดังนี้
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

รอบอนุมัติสำเร็จการศึกษา ปี 2561

รอบที่ วันที่สำเร็จการศึกษา วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่เข้าระบบปลดหนี้สิน รับใบรายงานผลการศึกษา
และใบรับรองคุณวุฒิ
1 8 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
2 8 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
3 19 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 เดิมรับ 29 เมษายน 2562
เลื่อนรับเป็น 30 เมษายน 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
แก้ไข ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
4 17 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 4 มิถุนายน 2562 3 มิถุนายน 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
(เนื่องจากเป็นวันหยุด)
เลื่อนรับเป็น 4 มิถุนายน 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
แก้ไข ณ วันที่ 17 พ.ค. 62
5 17 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 1 กรกฎาคม 2562 1 กรกฎาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
6 19 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
7 16 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 2 กันยายน 2562 2 กันยายน 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
8 13 กันยายน 2562 27 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
9 13 พฤศจิกายน 2562 29 พฤศจิกายน 2562 2 ธันวาคม 2562 3 ธันวาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

หมายเหตุ
–  กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้  (Download ใบมอบฉันทะ)
–  เอกสารแนบใบมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและของผู้รับมอบ
–  ตรวจสอบรายชื่อพิมพ์ใบปลดหนี้ เว็บไซต์ http://jobs.snru.ac.th