ปฏิทินอนุมัติสำเร็จการศึกษา การรับเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 38408 เข้าชม

การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ติดต่อขอรับเอกสาร ดังนี้
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

รอบอนุมัติสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

รอบที่ วันที่สำเร็จการศึกษา วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่เข้าระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รับใบรายงานผลการศึกษา
และใบรับรองคุณวุฒิ
1 13 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563
เลื่อน 10 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563
เลื่อนเป็น 27 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
เลื่อนรับเป็นวันที่ 27 เมษายน 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
***เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จึงมีการเลื่อนการประชุมอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
(แก้ไข ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563)
2 2 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563 27 เมษายน 2563 27 เมษายน 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
3 18 พฤษภาคม 2563 29 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2563 1 มิถุนายน 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
4 12 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

 

หมายเหตุ

–  กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้  (Download ใบมอบฉันทะ)
–  เอกสารแนบใบมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและของผู้รับมอบ
–  ตรวจสอบรายชื่อพิมพ์ใบปลดหนี้ เว็บไซต์ http://jobs.snru.ac.th