ปฏิทินอนุมัติสำเร็จการศึกษา การรับเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 48477 เข้าชม

การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ติดต่อขอรับเอกสาร ดังนี้
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

รอบอนุมัติสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

รอบที่ วันที่สำเร็จการศึกษา วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่เข้าระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รับใบรายงานผลการศึกษา
และใบรับรองคุณวุฒิ
1 10 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565 27 มิถุนายน 2565 27 มิถุนายน 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
2 25 กรกฎาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
3 12 กันยายน 2565 12 ตุลาคม 2565 17 ตุลาคม 2565 17 ตุลาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
(กรณีที่ นศ.จบทั้งห้องให้ส่งตัวแทนมารับ)
4 9 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 26 ธันวาคม 2565 26 ธันวาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
5 9 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 27 มีนาคม 2566 27 มีนาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

 

หมายเหตุ

–  กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้  (Download ใบมอบฉันทะ)
–  เอกสารแนบใบมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและของผู้รับมอบ
–  ตรวจสอบรายชื่อพิมพ์ใบปลดหนี้ เว็บไซต์ http://jobs.snru.ac.th