การรับเอกสารทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 27285 เข้าชม

การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ติดต่อขอรับเอกสาร ดังนี้
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

รอบอนุมัติสำเร็จการศึกษา ปี 2561

วันที่สำเร็จการศึกษา วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่เข้าระบบปลดหนี้สิน รับใบรายงานผลการศึกษา
และใบรับรองคุณวุฒิ
8 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
8 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

หมายเหตุ
–  กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้  (Download ใบมอบฉันทะ)
–  ตรวจสอบรายชื่อพิมพ์ใบปลดหนี้ เว็บไซต์ http://jobs.snru.ac.th