การรับเอกสารทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 25424 เข้าชม

การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ติดต่อขอรับเอกสาร ดังนี้
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

รอบอนุมัติสำเร็จการศึกษา ปี 2561

วันที่สำเร็จการศึกษา วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่เข้าระบบปลดหนี้สิน รับใบรายงานผลการศึกษา
และใบรับรองคุณวุฒิ
14 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561
11 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 4 มิถุนายน 2561 4 มิถุนายน 2561
12 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
15 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 3 กันยายน 2561 3 กันยายน 2561
7 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 29 กันยายน 2561 29 กันยายน 2561

หมายเหตุ
–  กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้  (Download ใบมอบฉันทะ)
–  ตรวจสอบรายชื่อพิมพ์ใบปลดหนี้ เว็บไซต์ http://jobs.snru.ac.th