ปฏิทินอนุมัติสำเร็จการศึกษา การรับเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 45772 เข้าชม

การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ติดต่อขอรับเอกสาร ดังนี้
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

รอบอนุมัติสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2564

รอบที่ วันที่สำเร็จการศึกษา วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่เข้าระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รับใบรายงานผลการศึกษา
และใบรับรองคุณวุฒิ
1 15 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
2 12 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
3 8 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 3 พฤษภาคม 2564 3 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
หมายเหตุ : ให้ตัวแทนหรือหัวหน้าหมู่เรียนมาติดต่อรับเอกสารในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาทั้งหมู่เรียน เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
4 14 พฤษภาคม 2564 28 พฤษภาคม 2564 31 พฤษภาคม 2564 31 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
หมายเหตุ : ให้ตัวแทนหรือหัวหน้าหมู่เรียนมาติดต่อรับเอกสารในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาทั้งหมู่เรียน เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
5 11 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 28 มิถุนายน 2564 28 มิถุนายน 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
หมายเหตุ : ให้ตัวแทนหรือหัวหน้าหมู่เรียนมาติดต่อรับเอกสารในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาทั้งหมู่เรียน เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
6 13 สิงหาคม 2564 27 สิงหาคม 2564 30 สิงหาคม 2564 30 สิงหาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
หมายเหตุ : ให้ตัวแทนหรือหัวหน้าหมู่เรียนมาติดต่อรับเอกสารในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาทั้งหมู่เรียน เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
7 9 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564 27 ธันวาคม 2564 27 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น
8 4 เมษายน 2565 12 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565 20 พฤษภาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
หมายเหตุ : ให้ตัวแทนหรือหัวหน้าหมู่เรียนมาติดต่อรับเอกสารในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาทั้งหมู่เรียน เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
9 29 เมษายน 2565 12 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565 20 พฤษภาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
หมายเหตุ : ให้ตัวแทนหรือหัวหน้าหมู่เรียนมาติดต่อรับเอกสารในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาทั้งหมู่เรียน เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

 

หมายเหตุ

–  กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้  (Download ใบมอบฉันทะ)
–  เอกสารแนบใบมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและของผู้รับมอบ
–  ตรวจสอบรายชื่อพิมพ์ใบปลดหนี้ เว็บไซต์ http://jobs.snru.ac.th