การรับเอกสารทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ติดต่อขอรับเอกสาร ดังนี้
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

รอบอนุมัติสำเร็จการศึกษา ปี 2560

วันที่สำเร็จการศึกษา วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่เข้าระบบปลดหนี้สิน รับใบรายงานผลการศึกษา
และใบรับรองคุณวุฒิ
15 กุมภาพันธ์ 2560 21 กุมภาพันธ์ 2560 28 กุมภาพันธ์ 2560 28 กุมภาพันธ์ 2560
20 มีนาคม 2560 24 มีนาคม 2560 28 มีนาคม 2560 28 มีนาคม 2560
11 พฤษภาคม 2560 26 พฤษภาคม 2560 2 มิถุนายน 2560 2 มิถุนายน 2560
16 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560 3 กรกฎาคม 2560 3 กรกฎาคม 2560
11 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560 26 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560
15 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 3 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560
9 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
7 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
–  กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้  (Download ใบมอบฉันทะ)
–  ตรวจสอบรายชื่อพิมพ์ใบปลดหนี้ เว็บไซต์ http://jobs.snru.ac.th