การรับเอกสารทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 14677 เข้าชม

การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ขอผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ติดต่อขอรับเอกสาร ดังนี้
1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

รอบอนุมัติสำเร็จการศึกษา ปี 2561

วันที่สำเร็จการศึกษา วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่เข้าระบบปลดหนี้สิน รับใบรายงานผลการศึกษา
และใบรับรองคุณวุฒิ
14 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ
–  กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้  (Download ใบมอบฉันทะ)
–  ตรวจสอบรายชื่อพิมพ์ใบปลดหนี้ เว็บไซต์ http://jobs.snru.ac.th