แบบฟอร์ม มคอ.2-มคอ.7 ม.ราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 4693 เข้าชม

 

folder เอกสารแบบฟอร์ม มคอ.2 รูป CWIE
 
folder ดาวโหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มคอ. 2 
cover_tqf.2
kumnum_tqf2
index_tqf2
detail-tqf258แก้ไข29ทับ03ทับ65 (1)
แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
folder แบบฟอร์ม มคอ. 3 – มคอ. 7
มคอ. 3
มคอ. 4
มคอ. 5
มคอ. 6
มคอ. 7
folder แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามTQF  ระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรี มคอ.02 (58)
folder ตัวอย่างเอกสาร มคอ.
มคอ. 02
มคอ. 3
มคอ. 4
มคอ. 5
มคอ. 6
มคอ. 7
folder  เอกสารบรรยาย มคอ.3 และมคอ.5 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
เอกสารบรรยาย
folder ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงและการปิดหลักสูตร พ.ศ.59
folder การปิดหลักสูตร
folder from_close