ขั้นตอนการกลั่นกรองหลักสูตร/สาระสำคัญในการนำเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุม

เผยเเพร่เมื่อ 708 เข้าชม
folder conceptual idea ก่อนเปิดหลักสูตรใหม่
folder การกลั่นกรองหลักสูตรก่อนนำเสนอ กว.ช. สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
folder สาระสำคัญในการนำเสนอร่างหลักสูตร