หัวข้อข่าว

สัปดาห์มอบหมายงาน กศ.ป. ภาคเรียนที่ 2/2560

กำหนดเบิกจ่ายค่าตอบแทน กศ.ป. ภาคเรียนที่ 2/2560

ปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/59 ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/59

เปลี่ยนแปลงสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560

ปฏิทินกำหนดวันลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียน 1/2560 (แก้ไข)

ปฏิทินกำหนดวันลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียน 1/2560 (แก้ไข)

กำหนดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการ กศ.ป. 1/2560 (แก้ไข)

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน และสัปดาห์สอบปลายภาค นักศึกษาภาค กศ.ป. ภาคเรียน 1/2560

ประกาศกำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่เสียค่าปรับ นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ป. ภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินค่าเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน