หัวข้อข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคต วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อการรองรับเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ” วันที่ 17 – 18 มกราคม 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยเสียค่าปรับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 25 พฤศจิกายน 2564

แจ้งปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาค กศ.ป. ภาคเรียนที่ 3/2563

ประกาศเรื่องการปรับลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคปกติ