หัวข้อข่าว

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน ภาคพิเศษ (กศ.ป.) ภาคเรียนที่ 1/2563

ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

ปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2562

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่มีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)

เอกสารการประชุม เรื่องการจัดการเรียนการสอนช่วง Covid-19 วันที่ 1 มิ.ย. 2563

ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาค กศ.ป. ภาคเรียนที่ 3/2562

การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาโดยไม่เสียค่าปรับ ภาค กศ.ป. ภาคเรียนที่ 3/2562

ประกาศกำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน นักศึกษาภาค กศ.ป. ภาคเรียนที่ 3/2562 ล่าสุด(18 มีนาคา 2563)

ประกาศการมอบหมายงานให้กับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2562

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทติย์) ภาคเรียนที่ 2/2562