หัวข้อข่าว

กำหนดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการ กศ.ป. 1/2560 (แก้ไข)

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน และสัปดาห์สอบปลายภาค นักศึกษาภาค กศ.ป. ภาคเรียน 1/2560

ประกาศกำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่เสียค่าปรับ นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ป. ภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินค่าเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

ปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติภาคปกติ ภาคเรียน 1/2559

สัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.ป.) ภาคเรียนที่ 3/2559

ประกาศวันหยุดมอบหมายงานนักศึกษาภาคปกติ

ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคปกติ

สัปดาห์มอบหมายงาน กศ.ป. ภาคเรียนที่ 2/2559

แจ้งให้นักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา