หัวข้อข่าว

ประกาศกำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) เทอม 1/2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

อัตราค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน

ประกาศพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคพิเศษ เทอม 2/64

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษา ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3/2564

การปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคปกติ เทอม 1/64 ภาคกศ.ป. เทอม 1/64

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคต วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อการรองรับเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ” วันที่ 17 – 18 มกราคม 2565