หัวข้อข่าว

อบรม มคอ.3,5 และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2563

อบรมพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสำหรับทวนสอบฯ และส่งผลการเรียนออนไลน์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ประชุมอาจารย์ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560