หัวข้อข่าว

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรัปบรุง พ.ศ. 2566

อบรมเรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ OBE

ประชุมชี้แจงและหารือรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและคลังหน่วยกิต

ประชุมชี้แจง (ร่าง) ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลุ่มวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566

การวิพากษ์ (ร่าง) วัตถุประสงค์ กลุ่มวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.) ครั้งที่ 2/2565

ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคต”

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร