หัวข้อข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสำหรับทวนสอบฯ และส่งผลการเรียนออนไลน์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ประชุมอาจารย์ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมอาจารย์แนะแนว การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 17-18 พ.ค. 61

เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ ทำอย่างไรให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 30 เมษายน 2561