หัวข้อข่าว

กิจกรรมบรรยายพิเศษ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกลไกลการจัดการเรียนรู้แบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(CWIE)

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรัปบรุง พ.ศ. 2566

อบรมเรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ OBE

ประชุมชี้แจงและหารือรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและคลังหน่วยกิต

ประชุมชี้แจง (ร่าง) ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลุ่มวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566

การวิพากษ์ (ร่าง) วัตถุประสงค์ กลุ่มวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.) ครั้งที่ 2/2565

ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน