หัวข้อข่าว

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 12 มกราคม 2565

อบรม มคอ.3,5 และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2563

อบรมพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสำหรับทวนสอบฯ และส่งผลการเรียนออนไลน์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ประชุมอาจารย์ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562