หัวข้อข่าว

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน

สำรอง

ประกาศ ก.พ.อ.

ประกาศพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน เทอม 1/65 ภาคกศ.ป.

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เดือนมกราคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564

รับนศ.66

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2565

ประกาศพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 2/2564 ภาคปกติ

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรัปบรุง พ.ศ. 2566