งานบริการการศึกษา

personal

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นายภาณุมาศ  บุตรสีผา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริการการศึกษา

personal

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

นายวงเวียน  วงค์กะโซ่
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริการการศึกษา

 

นายนววิช  ธงษาราษฎร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริการการศึกษา

 

นายอนุสิทธิ์  นนตระอุดร
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : 
งานบริการการศึกษา

 

นางวาสนา  บุตรสีผา
ตำแหน่ง : นักวิชาศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริการการศึกษา

 

นางแสงจันทร์  จักรพิมพ์
ตำแหน่ง : นักวิชาศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริการการศึกษา