งานส่งเสริมวิชาการ

personal

หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานส่งเสริมวิชาการ

personal

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

นางสาวบุญยรัตน์  พลวงศ์ษา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานส่งเสริมวิชาการ

 

นางนรินรัตน์  พรมหากุล
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :
งานส่งเสริมวิชาการ

 

นางสาวกัลยาณี  ภูยิหวา
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด :
งานส่งเสริมวิชาการ

 

นางสาวสุนิตา  อุปละ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด :
งานส่งเสริมวิชาการ