หัวข้อข่าว

แจ้งปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาค กศ.ป. ภาคเรียนที่ 3/2563

เอกสารอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

อบรม มคอ.3,5 และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2563

อบรมพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศเรื่องการปรับลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ยืนยันสิทธิ์ค่าเทอม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคปกติ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 รับตรงอิสระ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565