หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2565

ประกาศกำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) เทอม 1/2565

ประกาศพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 2/2564 ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรัปบรุง พ.ศ. 2566

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. 4 ปี

แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น

อบรมเรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ OBE

ประชุมชี้แจงและหารือรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและคลังหน่วยกิต