หัวข้อข่าว

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมอาจารย์แนะแนว การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มยกเว้นศึกษาทั่วไป

แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา

รับบัตรนักศึกษา ปกติ

แจ้งรับบัตรนักศึกษา นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาใหญ่สกลนคร ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) สาขาการศึกษา ครุศาสตร์ ค.บ. 5 ปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงอิสระ ครุศาสตร์ ค.บ. 5 ปี (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบรับตรงอิสระ (ลำดับสำรอง)

แบบฟอร์มทวนสอบ