หัวข้อข่าว

ประกาศพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/65 ภาคกศป

ประกาศกำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2565

สำรอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ประเภทรับตรง (เรียกลำดับสำรอง) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม) หลักสูตร ค.บ. 4 ปี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ และลำดับสำรอง รอบที่ 2 รับตรง หลักสูตร ค.บ. 4 ปี

กิจกรรมบรรยายพิเศษ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 รับตรง (เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศ ก.พ.อ.