หัวข้อข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคต วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2 รับตรง หลักสูตร ค.บ. 4 ปี

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร

ขอเชิญส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อการรองรับเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

แจ้งปิดให้บริการ

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 12 มกราคม 2565

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ” วันที่ 17 – 18 มกราคม 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยเสียค่าปรับ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. 4 ปี ประเภทเรียนดี