หัวข้อข่าว

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ระบบรหัสวิชาของหลักสูตร

กำหนดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการ กศ.ป. 1/2560 (แก้ไข)

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน และสัปดาห์สอบปลายภาค นักศึกษาภาค กศ.ป. ภาคเรียน 1/2560

ประกาศกำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่เสียค่าปรับ นักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.ป. ภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ 12-13 มิ.ย. 2560

ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินค่าเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

ประกาศแจ้งปิดสาขา ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) เปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ ปีการศึกษา 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏสกลนครเข้าศึกษาดูงานกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยบูรพา