รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2568

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ปฏิทินอนุมัติสำเร็จการศึกษา การรับเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.) ภาคเรียนที่ 1/67

ระบบให้บริการประชาชนด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Sevice)

มติที่ประชุม เห็นชอบปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลพธ์การเรียนรู้ เน้นผู้เรียนใช้ความรู้ควบคู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2566

ประกาศ เรื่องการมอบหมายงานให้กับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 12 มกราคม 2567

ข่าวรับนักศึกษาใหม่

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตาเรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี และโครงการความร่วมมือกับ อบจ.และเทศบาล ภาคปกติ ปีการศึกษา 2568

ขั้นตอนสมัครเรียน และยืนยันสิทธิ์ออนไลน์ ภาคปกติ รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 รับตรง (เรียกลำดับสำรอง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 รับตรง เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มหลักสูตรระดับปริญญาตรี ม.ราชภัฏสกลนคร

เอกสารแบบฟอร์ม มคอ.2 รูป CWIE

เอกสารอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

แบบฟอร์มทวนสอบ

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงอาจารย์/เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเล็กน้อย

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรระยะสั้น

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ประชุมครูแนะแนว ปีการศึกษา 2568

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมครูแนะแนว และกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2568 อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ประชุมครูแนะแนว ปีการศึกษา 2568”

ปฏิทินสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง
รองอธิการบดี

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

เอกสารสหกิจศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน

งานวิจัยบุคลากรสำนัก

กระดานถามตอบ

UserOnline