รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ปฏิทินอนุมัติสำเร็จการศึกษา การรับเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

ระบบให้บริการประชาชนด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Sevice)

มติที่ประชุม เห็นชอบปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลพธ์การเรียนรู้ เน้นผู้เรียนใช้ความรู้ควบคู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2566

ประกาศ เรื่องการมอบหมายงานให้กับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 12 มกราคม 2567

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.ป.) ภาคเรียนที่ 2/2566

ข่าวรับนักศึกษาใหม่

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขั้นตอนสมัครเรียน และยืนยันสิทธิ์ออนไลน์ ภาคปกติ รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 รับตรง (เรียกลำดับสำรอง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 รับตรง เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ประเภทรับตรง (เรียกลำดับสำรอง) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มหลักสูตรระดับปริญญาตรี ม.ราชภัฏสกลนคร

เอกสารแบบฟอร์ม มคอ.2 รูป CWIE

เอกสารอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

แบบฟอร์มทวนสอบ

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงอาจารย์/เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเล็กน้อย

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรระยะสั้น

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมผลงานวิจัยและการเขียนหนังสือ ตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมผลงานวิจัยและการเขียนหนังสือ ตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2566 โดย ศ.(ญาณวิทย์) ดร.อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลินิกวิชาการ สำหรับคณาจารย์สายวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมผลงานวิจัยและการเขียนหนังสือ ตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 2″

ปฏิทินสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง
รองอธิการบดี

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

เอกสารสหกิจศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน

งานวิจัยบุคลากรสำนัก

กระดานถามตอบ

UserOnline