ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อาคาร 10 ชั้น 1  เลขที่ 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เบอร์โทรติดต่อ 042-970025  โทรสาร 042-970025