งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

personal

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

นางสาวบุญยรัตน์  พลวงศ์ษา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

 

นางสาวกัลยาณี  ภูยิหวา
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด :
งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

 

นางสาวสุนิตา  อุปละ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด :
งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ