ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

desktop  ปรัชญา
 บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  บนพื้นฐานความถูกต้อง
desktop  วิสัยทัศน์
 ส่งเสริม สนับสนุนบริการงานวิชาการ ที่มีคุณภาพในระดับสากล
desktop  พันธกิจ
 ให้บริการวิชาการแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้มาใช้บริการโดยยึดถือหลักความถูกต้องและรวดเร็วตามระเบียบและข้อบังคับ
desktop  อัตลักษณ์
 บริการแบบมืออาชีพ เน้นการใช้เทคโนโลยี บนพื้นฐานความถูกต้อง
desktop  เอกลักษณ์
 ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้บริการ
desktop  ค่านิยม
 ให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ
desktop  ประเด็นยุทธศาสตร์
 1.  พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 2.  สนับสนุนเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยวิธีการที่หลากหลาย
 3.  สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 5. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้เข้าใจระบบสารสนเทศเพื่อการใช้งานด้านบริการการศึกษา อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการที่ถูกต้อง