คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

personal

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง
ตำแหน่งบริหาร : รองอธิการบดี
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

personal

ผู้อำนวยการสำนัก

อาจารย์วุฒิพงษ์  พันธุมนันท์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการ
ตำแหน่งทางวิชาการ :

personal

รองผู้อำนวยการสำนัก

อาจารย์เสริมวิช  บุตรโยธี
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ
ตำแหน่งทางวิชาการ :

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  สิทธิวงศ์
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณนภา  หาญมนตรี
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

personal

หัวหน้าสำนักงาน

นายศักดิ์ชัย  ฟองอ่อน
ตำแหน่งบริหาร :
หัวหน้าสำนักงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ :