งานบริหารทั่วไป

personal

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด : งานบริหารงานทั่วไป

personal

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

จ่าสิบตรียอดรัก  บัวพรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริหารงานทั่วไป

 

นายศิริชัย  วงค์กวานกลม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริหารงานทั่วไป