งานบริการการศึกษาและสารสนเทศ

personal

หัวหน้างานบริการการศึกษาและสารสนเทศ

นายภาณุมาศ  บุตรสีผา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สังกัด : งานบริการการศึกษาและสารสนเทศ

personal

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

นายวงเวียน  วงค์กะโซ่
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริการการศึกษาและสารสนเทศ

 

นายนววิช  ธงษาราษฎร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริการการศึกษาและสารสนเทศ

 

นายอนุสิทธิ์  นนตระอุดร
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :
งานบริการการศึกษาและสารสนเทศ

 

นางวาสนา  บุตรสีผา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริการการศึกษาและสารสนเทศ

 

นางแสงจันทร์  จักรพิมพ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด : งานบริการการศึกษาและสารสนเทศ