ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2507 ต่อมาวันที่ 16 มกราคม 2513 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสกลนคร
ซึ่งในขณะนั้นแผนกทะเบียนประวัติกับแผนกวัดผลแยกกันทำหน้าที่โดยแผนกทะเบียนประวัติทำหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา
การออกใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ส่วนแผนกวัดผลทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน และการประมวลผลการเรียน
ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.วิทยาลัยครู มีสภาการฝึกหัดครูเป็นคณะกรรมการหรือบอร์ดสูงสุดของวิทยาลัยครู
มีหน้าที่อนุมัติปริญญาและอนุปริญญา  ปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสกลนคร เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสกลนคร ตาม พ.ร.บ.
สถาบันราชภัฏ สำนักส่งเสริมวิชาการ เปลี่ยนชื่อเป็น”สำนักทะเบียนและประมวลผล” ปี พ.ศ.2542 สำนักทะเบียนและประมวลผล
เปลี่ยนเป็น” สำนักส่งเสริมวิชาการ”ตามการจัดแบ่งหน่วยงานตาม พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏซึ่งได้จัดแบ่งหน่วยงานในสำนักฯ ออกเป็น
5 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายประมวลผลการเรียน  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์  ปี พ.ศ.2547 สำนักส่งเสริมวิชาการ เปลี่ยนเป็น”  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”
ตามประกาศโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ