หัวข้อข่าว

ประกาศรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. 4 ปี

แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น

อบรมเรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ OBE

ประชุมชี้แจงและหารือรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและคลังหน่วยกิต

เอกสารแบบฟอร์ม มคอ.2 รูป CWIE

อัตราค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน

ประชุมชี้แจง (ร่าง) ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลุ่มวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566

การวิพากษ์ (ร่าง) วัตถุประสงค์ กลุ่มวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.) ครั้งที่ 2/2565