หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาวัดแววความเป็นครู และวิชา 5 วิชาหลัก รอบรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร กศป66

รับสมัครรอบ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภท เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ ประเภทเรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ปีการศึกษา 2566

ประกาศพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/65 ภาคปกติ

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษา ภาค กศ.ป. ภาคเรียนที่ 2/65

ประกาศพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน เทอม 1/65 ภาคกศ.ป.

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เดือนมกราคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564

รับนศ.66