หัวข้อข่าว

รหัสหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปฏิทินการดำเนินการจัดทำมคอ.3,5 และมคอ.7

แบบฟอร์ม มคอ.2-มคอ.7 ม.ราชภัฏสกลนคร

ปฏิทินอนุมัติสำเร็จการศึกษา การรับเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทโควต้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทคัดเลือก ( เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี และให้โอกาสทางการศึกษา ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙