งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

personal

หัวหน้างานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวกมลชนก  อินทรพรหมมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สังกัด : งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

personal

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย

นางนรินรัตน์  พรมหากุล
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สังกัด :
งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา