หัวข้อข่าว

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2566

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ระบบให้บริการประชาชนด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Sevice)

มติที่ประชุม เห็นชอบปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลพธ์การเรียนรู้ เน้นผู้เรียนใช้ความรู้ควบคู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

รับสมัครนักศึกษา