หัวข้อข่าว

โครงการประชุมเสวนาถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ประชุมครูแนะแนว ปีการศึกษา 2568

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตาเรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี และโครงการความร่วมมือกับ อบจ.และเทศบาล ภาคปกติ ปีการศึกษา 2568

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.) ภาคเรียนที่ 1/67

รายงานตัว กศป67

รวมคำถาม-คำตอบ จากการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

รับปริญญา

ร.10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมผลงานวิจัยและการเขียนหนังสือ ตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 3

ขั้นตอนสมัครเรียน และยืนยันสิทธิ์ออนไลน์ ภาคปกติ รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป