หัวข้อข่าว

ประกาศพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/65 ภาคกศป

ประกาศกำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2565

ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/65 ภาคปกติ

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษา ภาค กศ.ป. ภาคเรียนที่ 2/65

ประกาศพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน เทอม 1/65 ภาคกศ.ป.

ประกาศปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) เทอม 2/64

ประกาศกำหนดสัปดาห์มอบหมายงาน นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) เทอม 1/2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

อัตราค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน