หัวข้อข่าว

ระบบให้บริการประชาชนด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Sevice)

มติที่ประชุม เห็นชอบปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลพธ์การเรียนรู้ เน้นผู้เรียนใช้ความรู้ควบคู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2566

ประกาศ เรื่องการมอบหมายงานให้กับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 12 มกราคม 2567

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.ป.) ภาคเรียนที่ 2/2566

กำหนดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการในโครงการ กศ.ป. ภาคเรียนที่ 2/2566

ปรับผลการเรียน I เป็น F นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการสอนออนไลน์ หรือมอบหมายงานให้กับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.)

เอกสารประกอบการอบรม “การจัดทำผลงานทางวิชาการด้านรับใช้สังคมและท้องถิ่น” วันที่ 19 ก.ค. 66

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2566