หัวข้อข่าว

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.ป.) ภาคเรียนที่ 2/2566

กำหนดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการในโครงการ กศ.ป. ภาคเรียนที่ 2/2566

ปรับผลการเรียน I เป็น F นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการสอนออนไลน์ หรือมอบหมายงานให้กับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.)

เอกสารประกอบการอบรม “การจัดทำผลงานทางวิชาการด้านรับใช้สังคมและท้องถิ่น” วันที่ 19 ก.ค. 66

กำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2566

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศพ้นสภาพไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/65 ภาคกศป

ประกาศกำหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2565

ตารางสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2565