หัวข้อข่าว

รับสมัครนักศึกษา

วันราชภัฏ

no gift policy

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำหนดการรับใบปริญญาบัตร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

แจ้งผู้สมัครที่สมัครในสาขาวิชาไม่เปิดสอน ดำเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

ขยายเวลารับนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) วันที่ 14 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2559

แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วนที่สุด

แจ้งนักศึกษาภาคกศ.ป. (เสาร์-อาทิตย์) ปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคเรียนที่ 2/2558