คู่มือปฏิบัติงาน

เผยเเพร่เมื่อ 2265 เข้าชม

1. คู่มือการขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษา

2. คู่มือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

3. ขั้นตอนการกำหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร

4. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแนวทางการประกันคุณภาพกระบวนการ

5. แนวทางการประกันคุณภาพกระบวนการ

6. แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2563

7. คู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการรับนักศึกษาใหม่