แบบฟอร์มที่ใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ 1092 เข้าชม
กพอ.64-A-01 บันทึกข้อความขอเสนอกำหนดตำแหน่ง
กพอ.64-A-02 แบบ-กพอ.03
กพอ.64-B0-01 แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน
กพอ.64-B0-02 แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารคำสอน
กพอ.64-B1-B3 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
กพอ.64-B1-01 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “งานวิจัย”
กพอ.64-B2-01 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม”
กพอ.64-B2-02 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้”
กพอ.64-B2-03 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ”
กพอ.64-B2-04 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “กรณีศึกษา (Case Study)”
กพอ.64-B2-05 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “งานแปล”
กพอ.64-B2-06 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน”
กพอ.64-B2-07 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
กพอ.64-B2-08 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ”
กพอ.64-B2-09 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “สิทธิบัตร”
กพอ.64-B2-10 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “ซอฟต์แวร์”
กพอ.64-B2-11 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”
กพอ.64-B2-12 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น “ผลงานนวัตกรรม”
กพอ.64-B3-01 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “ตำรา”
กพอ.64-B3-02 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “หนังสือ”
กพอ.64-B3-03 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “บทความทางวิชาการ”
กพอ.64-A-03 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมการทำผลงานทางวิชาการ
กพอ.64-A-04 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ