คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน

เผยเเพร่เมื่อ 356 เข้าชม

ด้านรับใช้ทองถิ่นและสังคม

1. คู่มือสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
2. คู่มือสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

ด้านศาสนา

1. คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านศาสนา
2. สำหรับผู้ประเมินการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานทางวิชาการด้านศาสนา

ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ

1. คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ สำหรับผู้ขอและผู้ประเมิน

ด้านนวัตกรรม

1. คู่มือสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชาการด้วยผลงานด้านนวัตกรรม
2. คู่มือสำหรับผู้ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านนวัตกรรม

ด้านการสอน

1. คู่มือสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชาการด้วยผลงานด้านการสอน
2. คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านการสอนสำหรับผู้ประเมิน