งานวิจัยบุคลากร

เผยเเพร่เมื่อ 317 เข้าชม1. การวิเคราะห์สภาพการดำเนินการตามระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) Analysis of operating conditions system for higher education courses (CHE Curriculum Online : CHECO)

2. ระบบรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
The system for reporting the results of the student’s opinions towards the teaching and learning management of the teachers