เกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ปี พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 463 เข้าชม

เกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564