โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมผลงานวิจัยและการเขียนหนังสือ ตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ 106 เข้าชม

วันที่ 22 – 23 เมษายน 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมผลงานวิจัยและการเขียนหนังสือ ตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เตรียมความพร้อมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้ได้มาตรฐานของตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(ญาณวิทย์) ดร.อลงกลด แทนออมทอง อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ คำปรึกษา และแนะนำการจัดทำและเผยแพร่ผลงานวิชาการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ทั้ง 6 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 65 คน