การวิพากษ์ (ร่าง) วัตถุประสงค์ กลุ่มวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 367 เข้าชม

การวิพากษ์ (ร่าง) วัตถุประสงค์ กลุ่มวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 1141  ชั้น 4  อาคาร 11
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร  จำรัสเลิศลักษณ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม
3. ศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม