ประชุมชี้แจง (ร่าง) ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลุ่มวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566

เผยเเพร่เมื่อ 666 เข้าชม
ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาาการแลงะานทะเบียน ประชุมชี้แจง (ร่าง) ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลุ่มวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566
ขั้นตอนและแบบฟอร์มการเสนอกรอบแนวคิดรายวิชา  ในพุธวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1141) ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)  นายวุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณนภา หาญมนตรี (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
« ของ 2 »