โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเขียนหนังสือ ตำรา และบทความวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ.2566

เผยเเพร่เมื่อ 286 เข้าชม