มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดเวทีให้นักเรียนร่วมกิจกรรมแนะแนว เสียงสะท้อนจากอนาคตสู่การพัฒนา

เผยเเพร่เมื่อ 223 เข้าชม

                      แนะแนวการรับนักศึกษา ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2567 วันที่ 30 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มุ่งผลิตกำลังคน  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความจำเป็นของการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ  สำหรับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาในลักษณะที่หลากหลาย  ทั้งระดับปริญญาตรี  4 ปี  และระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) วิธีการที่รับนักศึกษามีหลายประเภท  ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน  นักศึกษา ได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มากยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุผลดังกล่าว     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับคณะทุกคณะจึงจัดประชุมอาจารย์ แนะแนวการรับนักศึกษา ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมแนะแนวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มรภ.สกลนคร) จัดขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์เรื่องการสนับสนุนเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสกลนครได้เข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และค้นหาเส้นทางอนาคต

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม:

 • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ทุนการศึกษา และโอกาสทางการศึกษาต่อ
 • การจัดเวิร์คช็อปและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ลองสัมผัสประสบการณ์จริง
 • การเปิดเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม:

 • กิจกรรมแนะแนวที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2567 ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสกลนครเป็นอย่างดี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน
 • นักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่างๆ มีความสนใจในหลักสูตรและทุนการศึกษาที่หลากหลาย
 • นักเรียนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว เช่น การจัดกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของนักเรียนมากขึ้น การเพิ่มจำนวนวิทยากร และการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

ผลจากการมีส่วนร่วม:

 • มรภ.สกลนครได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของนักเรียน ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาหลักสูตร ทุนการศึกษา และกิจกรรมแนะแนวให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนมากขึ้น
 • นักเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาและแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
 • เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน และนักเรียน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดสกลนคร

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน:

 • มรภ.สกลนคร พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 • เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
 • จัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เช่น กิจกรรมออนไลน์ กิจกรรมเฉพาะกลุ่ม และกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม
 • พัฒนาระบบการติดตามผลและประเมินผลกิจกรรมแนะแนว โดยใช้  แพลตฟอร์ม Snru Line Connect

บทสรุป:

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม กิจกรรมแนะแนวที่มรภ.สกลนครจัดขึ้น เป็นตัวอย่างที่ดีของการเปิดเวทีให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และค้นหาเส้นทางอนาคต ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยและนักเรียนเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดสกลนครโดยรวมอีกด้วย

สถิติการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น